Perfil Presidència CEME

Quines característiques hauria de reunir la persona que ocupi la presidència del Consell Escolar de Menorca (CEME)?

A part de les funcions de la presidència que s’enumeren a la Normativa bàsica del Consell Escolar de Menorca (Títol III, Capítol I, Art. 17), moltes de les quals responen a tràmits que haurà d’implementar aquesta figura, cal aprofundir en la primera funció que hi apareix i que conté el significat més profund del càrrec: “Representar el CEME”.

El president o presidenta hauria de...

  • Dinamitzar l’activitat del CEME.
  • Elevar propostes al plenari i les comissions.
  • Facilitar i donar curs a les aportacions que els membres del plenari vulguin elevar.
  • Tenir capacitat de lideratge i empatia vers totes les sensibilitats diverses que són representades al plenari.
  • Tenir coneixement del funcionament intern del món educatiu i estar familiaritzat amb la terminologia, processos i legislació.
  • Conèixer la realitat educativa reglada de Menorca, els seus punts forts i febles.
  • Ser capaç de traslladar i de defensar al CEIB les propostes que sorgeixin del plenari del CEME (tot i que el càrrec sigui unipersonal, segons el reglament).
  • Establir una interlocució habitual i fluïda amb el Conseller d’Educació del CIME per tal de traslladar-li les inquietuds de la comunitat educativa menorquina.
  • Facilitar al plenari del CEME tots els avantprojectes legislatius que arribin al CEIB per tal que puguin ser debatuts i esmenats per part dels integrants del CEME, tot procurant que els terminis establerts per la Conselleria facilitin l’exercici real de l’òrgan consultiu.
  • Tenir una trajectòria professional i formativa que possibiliti l’assoliment de totes les tasques descrites.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada